۱۴۰۱/۰۹/۱۷

کد استاندارد در تمپلیت انجین twig

کد نویسی استاندار در TWIG ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

تمپلیت انجین twig استداندارهای برای کد نویسی صحیح و درست دارد که توصیه میکند  توسعه دهندگان از این استاندارد ها  پیروی کنند. همانظور که میدانید رعایت استاندارد های کد نویسی باعث میشود شما کدهای تمیزتری داشته باشید و در اینده توسعه پذیر تر باشد.در ادامه به استدارهای معرفی شده در موتور قالب twig می پردازیم.

1-فقط از یک فضای خالی ای space  بعد از حائل های  (}}, %} و #} ) و قبل از پایان حائل های ({{, {% استفاده کنید.

{{ foo }}
{# comment #}
{% if foo %}{% endif %}

2-فقط از یک فضای خالی فی مابین عملگر ها مقایسه ای (==!=<>>=<=) و عملگرهای محاسباتی (+-/*%//**) و عملگر های منطقی  notandor~isin,  و عملگر ternary  (?:) استفاده کنید.

{{ 1 + 2 }}
{{ foo ~ bar }}
{{ true ? true : false }}

3-فقط از فضای خالی بین نشانه : در hashes  و , در آرایه های و هش ها استفاده کنید.

{{ [1, 2, 3] }}
{{ {'foo': 'bar'} }}

4-از هیچ فضای خالی در پرانتز باز )  و در پرانتز بسته ( استفاده نکنید.

{{ 1 + (2 * 3) }}

5-از هیچ فضای خالی بین کوتیشن و دابل کوتیشن در رشته ها استفاده نکنید.

{{ 'foo' }}
{{ "foo" }}

6-از هیچ فاصله خالی بعد و قبل از اوپراتور های |...[] استفاده نکنید.

{{ foo|upper|lower }}
{{ user.name }}
{{ user[name] }}
{% for i in 1..12 %}{% endfor %}

7-از هیچ فضای خالی استفاد نکنید .قبل و بعد از پرانتز هنگامی که از پرانتز ها در فیلتر ها یا توایع استفاده میکنید 

{{ foo|default('foo') }}
{{ range(1..10) }}

8-در هنگاه کار کرد با آرایه ها و هش ها از هیچ فضای خالی هنگام باز کردن و بستن [] , {} استفاده نکنید

{{ [1, 2, 3] }}
{{ {'foo': 'bar'} }}

9-در هنگام تعریف یک متغییر از حروف کوچک و آندرسکور استفاده کنید

{% set foo = 'foo' %}
{% set foo_bar = 'foo' %}

10-از تو رفتگی های منظم هنگام کد نویسی بین تگ ها استفاده کنید.

{% block foo %}
    {% if true %}
        true
    {% endif %}
{% endblock %}


رای :

تمپلیت انجین

twig

کد نویسی استاندارد

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.