۱۴۰۰/۰۲/۰۳

آموزش صف Queue در ساختمان داده ها

صف Queue ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

صف Queue

صف لیستی است مرتب که عمل اضافه کردن و یا خارج کردن از صف به ترتیب انجام میشود.یعنی برای اضافه کردن از انتهای صف به آن اضافه میکنیم.و برای حذف کردن از انتهای آن حذف میکنیم.به همین دلیل به آن FIFOنیز گفته میشود.یعنی اولین عنصر ورودی اولین عنصر خروجی است.

صف نیز مثل پشته کاربرهای زیادی در کامپیوتر دارد.

بطور مثال زمانبندی برنامه های پرینتر ارسال داده ها بر روی شبکه خواندن و اجرای برنامه ها توسط سیستم عامل را میتوان نام برد.

نکته ها:

rear=اشاره گر به انتهای صف

front=اشاره گر به ابتدای صف

rear=front=-1مقدار اولیه 

rear=n-1صف پر است 

rear=front

مثال به زبان سی پلاس پلاس

حذف مفادیر از صف

void delq(){
if (front i=rear){
front++;
retrun Queue[front];
}else{
count<< "Queue is empty";
}
}

اضافه کردن به صف

void addq(item x){
if (rear < n-1){
rear++;
Queue[rear]=x;
}
else{
count<< "QUEUE is FULL";
}

 


رای :

صف

Queue

ساختمان داده ها

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.