۱۴۰۰/۰۵/۰۵

آموزش ارزشیابی عبارات در ساختمان داده

ارزشیابی عبارات در ساختمان داده ها ۱۳۹۸/۰۴/۲۶

ارزشیابی عبارات در ساختمان داده ها

ما برای یک عبارت ریاضی اصطلاحا از فرم میانوندی infix استفاده میکنیم.در این روش عملگر بین دو عملوند خود مینشیند.مثل a+b در فرم های دیگر عبارات ریاضی برای محسبات این عبارات در علوم کامپیوتر وجود دارد.

از جمله postfix یا پسوندی که در این روش عملگر بعد از عملوند خود می نشیند.و فرم prefix یا پیشوندی که در این روش عملگر قبل از عملوند های خود مینشیند.

infix  A+(B*C)
postfix ABC*+
prefix +A*BC

ترتیب اولویت عملگرها در اکثر زبان های برنامه نویسی به قرار زیر است 

1 ()
2 !  ~  ++  --  sizeof
3 *  /  %
4 +  -
5 <<  >>
6 <  <=  >  >=
7 ==  !=
8 &
9 ^
10 |
11 &&
12 ||
13 ?
14 =  +=  -=  *=  /=  %=
15 ,

تبدیل فرم infix به postfix و prefix

برای انجام این عملیات بر روی عبارات ریاضی در ساختمان داده ها بر اساس اولویت کل عبارات را پرانتز گزاری میکنیم .و سپس برای تبدیل این عبارات به postfix عملگر هر پرانتز را دقیقا بعد از پرانتز بسته آن قرار میدهیم و سپس پرانتز ها را حذف میکنیم.

برای تبدیل فرم infix به prefix عملگر هر پرانتز را به قبل از پرانتز باز آن انتقال میدهیم.وسپس پرانتز هار ار حذف میکنیم.

تبدیل فرم infix به postfix و prefix 

تبدیل عبارات infix به postfix


رای :

prefix

infix

postfix

ساختمان داده

میانوندی

پیشوندی

ارسال نظر
Copyright © All right reserved.